Консултираме наш клиент в процедури по придобиване на права върху недвижими имоти – общинска частна и общинска публична собственост

Консултираме български инвеститор в процедури по придобиване на права върху недвижими имоти – общинска частна и общинска публична собственост в Северозападна България. Представляваме клиента пред съответните местни администрации с оглед успешно приключване на процедурите по учредяване на вещни права върху терените и промяна на тяхното предназначение.

Практика: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство