Консултираме наш клиент в процедура по устройствено регулиране на недвижими имоти на територията на община Царево

През 2010 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството стартира съдебна процедура срещу устройствените планове на съседни недвижими имоти по повод нарушаване на границите им и засягане на бреговата ивица, изключителна държавна собственост. Извършваме процесуалното представителство на клиента в съдебното производство в качеството му на заинтересовано лице.

Практика: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство

Връзка с други практики: Съдебни спорове и процесуално представителство