Преобразуване чрез разделяне, преобразуване чрез промяна на правната форма

Предоставяме пълно правно обслужване на наш дългогодишен клиент във връзка с развитието на проект за изграждане на три МВЕЦ в долината на река Огоста. Консултациите ни обхващат структурирането на проекта, включително намирането на оптималната правна форма и структура за финансиране на бизнеса. Подпомогнахме клиента при учредяването на дъщерни дружества за изграждане и управление на отделните водноелектрически централи, както и при извършването на преобразуване чрез разделяне на едно от дружествата, участващи в проекта, и разпределяне на неговите активи сред придобиващите дружества с цел ефективно управление и запазване на съществуващите разрешения за водовземане. Във връзка с това ни бе възложено намирането и прилагането на оптималните правни инструменти за осъществяване на намеренията на клиента, изготвянето на всички необходими документи и вписването на промените в съответните регистри.

Подпомогнахме клиента в процеса по преобразуване на правната му форма от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество, участвахме в преговори, предоставихме правни консултации относно преструктуриране на активите на дружеството и определяне структурата на капитала и изготвихме всички документи във връзка с преобразуването и вписването на промяната в съответните регистри.

Практика: Дружествено право