Преобразуване чрез промяна на правната форма в случай на публично-частно партньорство

Подпомогнахме наш дългогодишен клиент при извършване на промяна в неговата корпоративна структура. Възложено ни бе да преобразуваме компанията на клиента от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество. Специфичното в случая бе фактът, че компанията на клиента е изградена на принципа на публично-частното партньорство, като в нея участва българска община. Това наложи вземането предвид на съществуващата специална нормативна регламентация на дейността на общината и съобразяването на предвидените процедури по вземане на решения от страна на местните органи на управление – общински съвет и кмет. Екипът на адвокатското дружество бе ангажиран с изготвянето на правни становища и доклади, както и в участието в заседания на различни общински комисии и на общинския съвет.

Акцент в работата на адвокатите бе изборът на най-подходящата форма за преструктуриране на капитала на компанията с оглед спазване изискванията на закона и съществуващото процентно участие на акционерите в него. В същото време целта на преобразуването бе да спомогне за осъществяване на инвестиционните намерения на акционерите, както и за повишаване на доверието на финансовите институции в реализацията на основания проект на дружеството.

Практика: Преобразуване и Придобиване