Прехвърляне на акции от капитала на публично дружество извън регулирания пазар

На "Кинкин и партньори" бяха възложени консултациите и представителството във връзка с продажбата на акции от капитала на българско публично дружество извън регулирания пазар. Сделката бе осъществена от името на чуждестранно юридическо лице, като акциите бяха прехвърлени на специално създадено за целта акционерно дружество с чуждестранни капитали. Екипът ни подготви детайлен правен анализ на характеристиките на групата от сделки, които бяха извършени, и на приложимостта на правилата на регулирания пазар. Адвокатите ни бяха сериозно ангажирани в преговорите между страните и в структурирането на условията по сделките. На нашия екип бе възложено набавянето на всички документи, относими към собствеността върху акциите и липсата на всякакви тежести върху тях, както и изготвянето на споразуменията по сделката. Част от нашите задължения включваше контролирането на прехвърлянето на правата върху акциите, спазването на дадените гаранции и регистрацията на извършената транзакция във всички релевантни регистри.

Прехвърлянето на акциите бе осъществено съгласно изискванията на българското законодателство и извън регулирания пазар, независимо от факта, че предмет на сделката бяха акции от публично дружество. Транзакцията бе регистрирана в Централния депозитар от инвестиционния посредник по сделката, а цената бе заплатена посредством специална ескроу сметка чрез посредничеството на избраната от страните банка.

Извършената продажба на акции бе една от най-големите за 2013 г. Купувачът е водещ доставчик на иновативни решения в областта на полиолефините и фертилайзерите и в следствие на придобиването на акциите на българското дружество успя да влезе на българския пазар за производство и дистрибуция на фертилайзери и амониева селитра. Инвестицията е част от стратегията на купувача за разширяване на техния бизнес на пазара в Централна и Източна Европа.

Практика: Корпоративно и търговско право

Връзка с други практики: Банки и финанси