Прехвърляне на дялово участие и приемане на съдружник в ООД в съответствие с изискванията на антимонополното законодателство

На дружеството бе възложено прехвърлянето на дялове от капитала на дружество с ограничена отговорност, контрола върху процедурата по изпълнение на поетите между страните ангажименти и вписването на промяната в структурата на капитала в съответните регистри. Специфичното в случая бе фактът, че купувачът на дяловете осъществява дейност на същия пазар, на който развива дейността си и компанията, чийто дялове се прехвърляха. Във връзка с това сделката изискваше проучване на въпроса дали е необходимо разрешение от Комисията за защита на конкуренцията с оглед възможността от установяване на господстващо положение на участниците в сделката. След отправено от името на клиента запитване регулаторния орган разреши транзакцията.

В допълнение на екипа ни бе възложено да подготвим корпоративните документи и да осигурим защита на правата и интересите на миноритарния съдружник. Дружественият договор на дружеството бе съгласуван с постигнатите между съдружниците уговорки – специална процедура по свикване и провеждане на общите събрания на акционерите, определяне на специални мнозинства по въпросите от компетентността на общото събрание, разпределяне на управлението и представителството на дружеството и др.

Практика: Корпоративно и търговско право

Връзка с други практики: Банки и финанси