Адвокатите от „Кинкин и партньори“ защитиха интересите на работодател по предявени претенции за незаконно уволнение, обезщетение за претърпени вреди в резултат на незаконното уволнение и възстановяване на заеманата позиция от служител на фирмата

Консултирахме наш клиент, юридическо лице, относно предявени срещу дружеството претенции за незаконно уволнение, обезщетение за претърпени вреди в резултат на незаконното уволнение и възстановяване на заеманата позиция от служител на фирмата. Осигурихме и процесуалното представителството на клиента.

Практика: Трудово и осигурително право

Връзка с други практики: Съдебни спорове