Уреждане на отношения между съдружници в ООД

Наш клиент - компания специализирана в производството на всички видове стъкла, преработката и продажбата на стъкло, ни възложи изготвянето на правен анализ и становище на съществуващите в дружеството отношения между съдружниците с оглед корпоративните документи. С оглед предоставеното становище предложихме на клиента варианти за преструктуриране на дяловите участия на съдружниците в дружеството. Консултациите включваха изпълнението на процедура по освобождаване на част от съдружниците в дружеството, включително изготвянето на релевантните документи. Част от възложените ни задачи включваше актуализация на корпоративните документи на дружеството с оглед опростяване и облекчаване на процедурите за работа на общото събрание на съдружниците (свикване на събрания, връчване на покани, регистриране на адреси за кореспонденция, преоформяне не мнозинства за вземане на решения и др.).

Практика: Дружествено право