Преструктуриране на дялово участие и финансови задължения

На "Кинкин и партньори" бе възложено извършването на правен анализ на компанията на клиента, преструктуриране на дружествените задължения към кредиторите и предоставянето на становище, съдържащо варианти за решаване на съществуващите проблеми между съдружниците. Адвокатите, ангажирани с проекта, извършват детайлно проучване на активите и пасивите на дружеството, за да установят дали то е изпаднало в неплатежоспособност и дали е възможно инициирането на процедура по обявяването му в несъстоятелност. Целта на извършвания правен анализ на компанията е да се установи реалното й състояние и да се даде възможност на нейните собственици да направят реалистичен и обоснован избор дали да продължат дейността на дружеството.

Същевременно нашият екип участва директно в провежданите преговори с кредитори на дружеството на клиента. От името на клиента са изготвени добре обосновани предложения към кредитиращите институции. Целта е да се постигнат по-добри условия и да се даде на дружеството на клиента възможност да рестартира дейността си, като се осигури срок, в който дружеството да възстанови позициите си. Междувременно чрез изготвянето и подписването на група от финансови споразумения бяха постигнати по-добри условия по кредитирането на компанията от трети лица като бяха прехвърлени съществуващите задължения към нов кредитор и бе удължен срокът за връщане на отпуснатото кредитиране. Част от ангажимента ни по случая бе учредяването на гаранции в полза на новия кредитор.

Адвокатското дружество е ангажирано и в преструктурирането на дяловото участие в капитала на дружеството. На екипа ни е възложено намирането на решение на специфичната ситуация, в която се намира управлението на компанията. Задачата ни е да намерим решение на проблемите, свързани със свикването и провеждането на общи събрания на съдружниците, които нямат решение в действащото законодателство. Екипът ни работи по създаването на релевантните корпоративни документи, в които да се заложи опростена процедура по свикване и провеждане на събранията и по определяне на работещи мнозинства.

Практика: Корпоративно и търговско право

Връзка с други практики: Банки и финанси