Преструктуриране на финансови задължения чрез прехвърляне на финансови активи

Екипът на "Кинкин и партньори" предоставя правни консултации на инвеститор в строителството на жилищни комплекси от затворен тип, чиято основна инвестиция е изграждането на комплекс от 200 апартамента, офиси и спа комплекс на територията на град София, по широк кръг корпоративни въпроси, свързани със статуса на негови дъщерни дружества, увеличаване на капитала, извършване на непарична вноска на права, емитиране на акции и временни удостоверения, изготвяне на вътрешни фирмени правила, водене на книга на акционерите. Предоставяме и правни услуги, свързани с преструктуриране на дейността на клиента и прехвърлянето на притежавани от него дялови участия в дъщерни компании, за изплащане на задълженията на дружеството. Адвокатите ни участваха активно в преговорите между клиента и негови контрагенти и в договаряне на параметрите на планираното споразумение. Ангажиментите ни по проекта включваха подробно проучване на правния статут на дъщерните дружества и изготвяне на правен анализ с предложения относно възможностите за действие, структуриране на сделката, избор на най-подходящата форма и изготвяне на съответната документация, надзор върху прехвърляне на собствеността на дъщерното дружество, прехвърляне на контрола върху управлението, спазване на предоставените гаранции и вписване на прехвърлянето в съответните регистри.

Практика: Преобразуване и Придобиване

Връзка с други практики: Енергетика и възобновяеми енергийни източници