Преструктуриране на финансиране и на дялово участие в компания със специално предназначение

Наш дългогодишен клиент, който, заедно с негов чуждестранен партньор инвестира в изграждането и управлението на туристически комплекс от апартаменти, намиращ се на северното крайбрежие на Черно море, се обърна към нас за съдействие при преструктуриране на осъщественото в проекта финансиране и дяловото участие на съдружниците в дружеството, създадено специално за тази цел. Ангажиментите на адвокатското дружество по проекта включваха изготвянето на правен анализ, който да съдържа конкретни предложения за извършване на преструктурирането, включително възможните форми и процедури. Адвокатите, които бяха включени в работата по случая, определиха условията за прехвърляне на дяловото участие на напускащия инвестицията партньор, както и взеха участие при предоговарянето на клаузите договорите за финансиране на проекта.

Екипът на адвокатското дружество взе участие при водените между страните преговори, като консултира клиента при уговарянето на гаранциите по сделката. Част от предоставените услуги включваше подготовката и съгласуването на всички документи (включително договори за цесия на вземания, уведомления и потвърждения, корпоративни документи на страните по прехвърляне на дялове, промени в управителните органи и др.). Ангажиментите ни включваха надзор на прехвърлянето на дяловото участие в дружеството, изпълняващо проекта, спазване на предоставените гаранции и вписване на прехвърлянето в съответните регистри.

Практика: Корпоративно и търговско право