Регистрация на търговско представителство на чуждестранна банка на територията на Република България

Наш клиент – чуждестранна банка, се обърна към нас за съдействие при навлизането й на българския пазар. Намеренията на клиента бяха да създаде свое представителство на територията на страната и да стартира създаването на мрежа от контакти и намирането на потенциални партньори. На адвокатското дружество бе възложено осъществяването на процедура по учредяване и регистрация на търговско представителство на чуждестранна банка в България. Предоставените във връзка с това юридически услуги от нашия екип включваха изготвянето на правно становище за изискванията на българското и европейското законодателство. По случая бе необходимо да се съобразят специфичните изисквания на местното за клиента законодателство, регулиращо дейността на банковата институция, вътрешните правила на банката, свързани с учредяването на търговски представителство в чужбина и правомощията на управителните органи, както и документите, които компанията-майка бе необходимо да изготви и представи на български власти. В връзка с това нашият екип работи с представители на юридическия отдел на клиента.

Клиентът бе консултиран по структурирането на търговското представителство, включително бяха изготвени съответните вътрешни правила и документация за представителството и неговият персонален състав. Част от предоставените услуги включваше регистрацията на представителството в Търговския регистър към Българската търговско промишлена палата и Регистъра БУЛСТАТ.

В допълнение нашият екип съветва клиента и по данъчноправни и трудовоправни въпроси, свързани с дейността на търговското представителство. На клиента бяха предоставени консултации относно трудовите права и задължения на търговското представителство в ролята му на работодател в отношенията му с лицето, посочено за негов ръководител, както и относно възможностите представителството да наем служители. В същото време клиентът бе консултиран и по въпроси на данъчното право, свързани със статута на представителството и неговите данъчно правни задължения и отговорности.

Практика: Корпоративно и търговско право