Участие в процедура по несъстоятелност като синдик на длъжника

"Кинкин и партньори" има дългогодишна практика и се е специализирало в процедурите по ликвидация и обявяването в несъстоятелност на търговски дружества. Адвокат от нашия екип е синдик, регистриран в списъка на Министерството на правосъдието. Във връзка с това през 2013 г. ни беше възложен случай на дружество, обявено в несъстоятелност, което се нуждае от синдик. Основният кредитор на дружеството посочи адвокат от нашата кантора, който бе избран за синдик и пое делата на несъстоятелния длъжник. Екипът на адвокатското дружество е ангажиран с ръководството на дейността на длъжника и осребряване на имуществото му. Част от възложените ни задачи включват участието в съдебното производство по несъстоятелност, поддържането на търговските книги на обявеното в несъстоятелност дружество, поддържането на списъците на предявените и приети, респ. неприети вземания и др.

Практика: Ликвидация и несъстоятелност