Екипът ни предостави консултации относно възможности за покупка на недвижими имоти

В процедура по ликвидация на юридическо лице проучихме възможностите за придобиване от страна на съдружниците под формата на ликвидационни дялове на притежаваните от дружеството недвижими имоти. Предоставихме консултации относно нанасянето на имотите в кадастралната карта.

Практика: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство