Екипът ни консултира промяна и преструктуриране на персонал в голяма българска компания

Консултирахме наш клиент по отношение на цялостния процес на реорганизация на структурата на компанията. Всички договори на служителите бяха изменени и допълнени. Изготвихме новата структура на компанията, новите длъжностни характеристики на всички служители и вътрешните актове, необходими във връзка със служителите в компанията.

Практика: Трудово и осигурително право