Екипът ни консултира цялостно инвестиционен проект за изграждане на енергийни обекти

Предоставяме консултации във връзка с дългосрочен инвестиционен проект за изграждане на енергийни обекти, разделен на три отделни етапа. Първият етап от проекта приключи, а през 2013 г. приключи и вторият етап с последователното въвеждане в експлоатация на общо пет енергийни обекта. Подпомагаме цялостната дейност на инвестиционното дружество от етапа на придобиване на вещни права върху засегнатите недвижими имоти и разрешаване на строителството до въвеждане в експлоатация на енергийните обекти. Изготвяме всички договори между възложителя и участниците в строителния процес. Консултираме спазването на специфичните изисквания, свързани с изграждане на енергийни обекти.

Практика: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство

Връзка с други практики: Енергетика и възобновяеми енергийни източници; Околна среда и природни ресурси; Банки и финанси; Съдебни спорове и процесуално представителство; Корпоративно и търговско право