Оптимизация на корпоративната структура на клиента и консултации при учредяване на дъщерни компании в чужбина

Предоставяме правни консултации на наш дългогодишен клиент, компания - собственик на един от най-големите заводи за производство на продукти за растителна защита на Балканския полуостров с дългогодишен опит и утвърдени позиции на пазара в Европа, Азия и Южна Америка. Клиентът се обърна към нас за съдействие при преструктурирането на дейностите му по износа на произвежданата продукция. Възложената задача включваше създаването на дъщерно дружество и прехвърлянето в него на дейностите по износ. В допълнение, с оглед навлизането на компанията на сръбския пазар, клиентът възложи и работата по учредяването на сръбско дъщерно дружество.

Нашият екип предоставя на клиента и регулярно правни услуги по широк кръг корпоративни въпроси. Сред задачите на адвокатското дружество са обслужването на отношенията между акционерите (провеждане на общи събрания, подготовка на релевантните корпоративни документи и др.) в компанията, както и осигуряването на правната регламентация на отношенията с членовете на управителните органи – освобождаване на членове, прекратяване на договорите им и освобождаване на дадените гаранции, сключване на договори с новоизбраните членове, откриване на банкови сметки, снабдяване с необходимите разрешения и лицензи.

Широкият кръг от правни услуги, които предлагаме на този клиент, включват консултации по повод предявени съдебни искове по търговски спорове, процедури за регистрация на търговски марки и последващата защита на регистрираните марки, представителство пред съответните регистри.

Практика: Преобразуване и Придобиване

Връзка с други практики: Интелектуална и индустриална собственост; Съдебни спорове и процесуално представителство