Увеличаване на дружествен капитал

"Кинкин и партньори" консултира свой клиент във връзка с преструктуриране на финансовите му задължения и увеличаване на капитала на дружеството с цел осигуряване на допълнително финансиране на развивания на територията на страна проект за изграждане на малки ВЕЦ. Основна цел на извършеното преструктуриране бе повишаване доверието на финансовите институции в компанията. Спецификата на възложения случай бе в това да се гарантират правата на акционерите в дружеството като им се осигури възможността да запишат акции при увеличението пропорционално на участието си в капитала. Екипът, ангажиран с увеличаването на капитала, участваше активно в преговорите между акционерите с цел намиране на оптималния за участниците вариант за финансиране на компанията. Капиталът бе увеличен с парични вноски, като екипът ни осъществяваше комуникацията с банките и координацията между тях с оглед извършените международни преводи. Наша задача бе подготовката на необходимите корпоративни документи във връзка с увеличаването на капитала и вписването на промяната в съответните регистри.

Практика: Дружествено право

Връзка с други практики: Данъчно право