Конфиденциалност

Ние ще запазим поверителна цялата информация, отнасяща се до случаите, по които работим за вас.

Съгласно Закона за адвокатурата адвокатските книжа, досиета, кореспонденцията с клиентите, електронни документи, компютърна техника и други носители на информация са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване.

Дадените от нас становища и подготвените документи са само за ваше ползване и не могат да бъдат копирани или използвани от трети лица без наше писмено съгласие.