Преструктуриране на финансови задължения и намаляване на акционерен капитал

Участвахме от името на клиент в преговорите с банка за договаряне на условията на намаляване на капитала на дружеството и запазване на съществуващите първи по ред особени залози върху акции от капитала на дружеството и гаранции, при отчитане на съществуващото публично-частно партньорство с община и с оглед развитието на проектите на клиента. Намалението бе извършено с цел спазване на законовите изисквания по отношение на нетната стойност на активите на дружеството и запазване на доверието на финансовите институции в компанията. Изготвихме необходимите документи във връзка с намаляването на капитала, запазването на особения залог върху акции и вписването на промяната в съответните регистри.

Консултирахме клиента и по отношение на преобразуването на заем в размер на 1,5 милиона евро, отпуснат от един от акционерите, в резерв.

Практика: Дружествено право

Връзка с други практики: Банки и финанси