Придобиване на права за реализиране на инвестиционен проект и преструктуриране на извършено финансиране

Извършихме правен анализ на голям инвестиционен проект на стойност над 110 милиона евро за изграждане и управление на планински курорт, който включва хотели, спортен и развлекателен комплекс със собствена ски писта и широка гама от услуги. Анализирахме правния статут на компанията-собственик на инвестиционните проекти и главен възложител на строителството на комплекса, състоянието на активите на дружеството, всички договори, сключени от собственика на проекта, и тяхното изпълнение, отношенията с банките и финансирането на строителния процес. Екипът ни участва в преговорите с банките за рефинансиране на проекта и прекратяване на производството по принудителното изпълнение срещу собственика на проекта. Взехме активно участие и в преговорите между клиента и представители на фирмата-собственик на проекта и при договаряне на параметрите на планираното споразумение. Ангажиментите ни по проекта включваха изготвяне на правен анализ с предложения относно възможностите за действие, структуриране на сделката, избор на подходящата правна форма и изготвяне на съответната документация, надзор на прехвърлянето на собствеността на дъщерното дружество, прехвърляне на управленския контрол, спазване на предоставените гаранции и вписване на прехвърлянето в съответните регистри.

Практика: Корпоративно и търговско право

Връзка с други практики: Банки и финанси