Консултации при извършване на правен анализ и сключване на сделка за продажба на дялово участие в компания за продажба на продукти за растителна защита

Предоставихме правни услуги на клиент при преговори за продажбата на част от дяловото му участие в българско дружество с оглед навлизане на купувача на българския пазар на продукти за растителна защита. Предоставихме подробно становище относно структурирането на сделката, спазването на специфичните изисквания на действащото законодателство, защита на правата и интересите на акционерите, запазване на всички разрешения и лицензи, независимо от промяната в собствеността и структурата на капитала на дружеството.

Практика: Преобразуване и Придобиване