Консултации при сключване на сделка за придобиване на проект за експлоатация на търговски и бизнес център

Предоставяме пълно правно обслужване на наш дългогодишен клиент във връзка с финансиране на проект за придобиване и въвеждане в експлоатация на търговски и бизнес център на стойност 16 милиона евро. Екипът на адвокатското дружество бе ангажиран с извършването на подробен правен анализ на компанията-собственик на проекта за строителство на търговския и бизнес център. Работата по проекта включваше анализ на корпоративната структура на компанията, съществуващите договори и правата и задълженията по тях, както и установяване на активите и пасивите на дружеството. Съществена част от предоставените от адвокатското дружество правни услуги беше участието в преговорите с банката, финансираща проекта, структурирането на отношенията по кредитирането и осигуряването и учредяването на обезпеченията по сделката, както и оформянето на съответните споразумения. След направения правен анализ клиентът бе консултиран за конкретните параметри на придобиването на компанията-собственик на проекта и дефинирането на условията по покупката.

Практика: Преобразуване и Придобиване

Връзка с други практики: Данъчно право; Банки и финанси; Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство