Извършихме правен анализ на проекти за изграждане и експлоатация на пет броя водноелектрически централи

В рамките на правен анализ на проекти за изграждане и експлоатация на пет броя водноелектрически централи извършихме анализ на статута на засегнатите от инвестиционното намерение недвижими имоти и на процедурите, които ще бъдат необходими за придобиване на вещни права върху тях и тяхното устройствено регулиране. Консултирахме клиента и относно специфичния процес на изграждане на водноелектрически централи. След придобиването на инвестиционния проект започна процедурата по устройствено регулиране на засегнатите терени.

Практика: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство

Връзка с други практики: Енергетика и възобновяеми енергийни източници; Околна среда и природни ресурси