Консултации при извършване на правен анализ и сключване на сделка за продажба на акционерно участие в компания, работеща в областта на хранително-вкусовата промишленост

Екипът ни консултира клиент - водеща компания в хранително-вкусовата промишленост на Балканите и в Европа като производител на закуски, бисквити и сладкиши и навлизащ на пазара на сладкарските и захарни изделия, във връзка с преструктуриране на дейността му и отношенията между акционерите. Участието на нашите адвокати в проекта включваше изготвянето на подробен правен анализ на компанията и в частност на нейната корпоративна структура, отношенията между акционерите, правилата за дейността на органите на дружеството (правомощия, кворум, мнозинства и др.). Екипът ни вземаше участие при воденето на преговори между страните с оглед прехвърлянето на акции от капитала на компанията, при договарянето на гаранциите по сделката (консултации и структуриране на гаранционен договор, договор за особен залог на временни удостоверения, договор за особен залог на акции, договор за особен залог на права върху търговски марки, регистрации на национални марки, марки на Общността и международни марки и записи на заповед), изготвяне на договори за прехвърляне на права, разрешения и лицензии, защита срещу конкурентни действия и разкриване на поверителна информация. Извършихме преструктуриране на акционерното участие на страните, като бе учредено специално дружество, което придоби акциите чрез апорт в неговия капитал и структурирахме (договорихме) условията на сделката по прехвърляне на акциите. Част от нашата работа бе да осъществяваме надзор върху прехвърлянето на собствеността върху акциите, прехвърлянето на контрола върху управлението, спазването на предоставените гаранции, заплащането на договорената цена и контрол върху изпълнението на споразумението между акционерите, включително с оглед защита правата и интересите на акционерите, защита на търговската тайна и спазване правилата за защита на конкуренцията.

Практика: Преобразуване и Придобиване