Вакантни позиции

МЛАДШИ АДВОКАТ

„Кинкин & партньори“ е водещо адвокатско дружество, специализирано в областта на корпоративното право. Ние сме утвърдили и доказали своя професионализъм и предоставяме на клиентите си висок стандарт на работа.

„Кинкин & партньори“ търси мотивиран младши адвокат, който да се присъедини към екипа ни, работейки в следните области на правото:

• Недвижими имоти, Устройствено регулиране и строителство;
• Енергетика и околна среда;
• Трудово и осигурително право.

Отговорности на длъжността:
- Да изготвя правни документи;
- Да дефинира проблеми и организира работата си по възложените проекти;
- Да е ориентиран към постигане на резултат;
- Да спазва правилата за работа в Дружеството.

Умения/Опит:
- Желание и умение за работа в екип;
- Умение да приоритизира задачи;
- Умение да дефинира и анализира проблеми;
- Умение да формулира конкретните цели за решаване на поставените казуси;
- Умение да реализира поставените му цели и тези на екипа;
- Да поддържа навременна и ефективна писмена и устна комуникация;
- Да се фокусира върху постигане на резултатите;

Изисквания към кандидатите:
- Диплома за завършено юридическо образование;
- Придобита юридическа правоспособност;
- Да е вписан в адвокатска колегия;
- Сертификат за владеене на английски език, владеене на втори чужд език е предимство;

„Кинкин & партньори“ предлага:
- Възможност за работа в квалифициран и професионален екип;
- Възможност за професионално развитие.

Кандидатстване:
- Изпратете биография, мотивационно писмо, диплома за завършено юридическо образование и сертификат за владеене на английски език на ;
- Кандидатурите ще бъдат разглеждани текущо при постъпването им. На интервю ще бъдат поканени само част от кандидатите.

 


 

ОФИС СЪТРУДНИК

„Кинкин & Партньори“ е утвърдило се адвокатско дружество. Предоставяме на клиентите си висок стандарт на работа.
Търсим офис сътрудник, който да се присъедини към екипа ни.

Отговорности на длъжността:
- Водене, систематизиране и опис на кореспонденция;
- Обработка и подреждане на правни документи;
- Водене на отчетност и систематизиране на разходни документи;
- Работа със софтуер за управление на дейността;
- Преводи от и на английски език.

Изисквания към кандидатите:
- Отлично владеене на Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);
- Знания и умения за свободно боравене с офис техника;
- Подреденост, отлични комуникационни умения, работа в екип;
- Отлично владеене на английски език (писмено и говоримо). Владеенето на втори чужд език е предимство.

„Кинкин & партньори“ предлага:
- Работа в добре устроен офис в центъра на София;
- Дългосрочни трудови отношения;
- Възможности за придобиване на практически опит;
- Заплащане, адекватно на изпълнението на отговорностите.

Кандидатстване:
- Изпратете биография и мотивационно писмо на .
- Кандидатурите ще бъдат разглеждани текущо при постъпването им. На интервю ще бъдат поканени само част от кандидатите.
- Предоставените лични данни ще бъдат конфиденциални.

Защита на личните данни:

„Кинкин & партньори“ Адвокатско дружество е Администратор на лични данни. С оглед изпълнение на изискванията на чл. 13 от Регламента за защита на личните данни, моля да имате предвид, че с подаване на кандидатурата си Вие сте информиран и се съгласявате със следното:
1. Целта на обработването, за което личните данни, посочени в приложените от Ваша страна документи, необходими за целите на кандидатстване са предназначени само за целите за извършване на подбор и преценка за покриване на изискванията за заемане на обявената свободна позиция.
2. Администраторът декларира, че личните данни, получени с настоящето съгласие, няма да бъдат обработвани с други цели и няма да бъдат предоставяни на трети лица.
3. Срокът за съхранение на предоставените лични данни е до приключване на подбора по обявената позиция и сключване на договор с избрания кандидат на основание чл. 77 от Закона за адвокатурата, но не повече от три месеца след изтичане на срока на настоящото обявление.
4. След изтичане на срокa по т. 3, личните данни, получени с настоящото съгласие, ще бъдат унищожени (хартиените носители чрез шредиране, а на техническия носител – чрез заличаване и изтриване на съответните файлове от компютрите на Дружеството).
5. Администраторът не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, по отношение на лични данни.

Обратна връзка

Ако имате желание да кандидатствате за работа или стаж при нас, моля попълнете и изпратете формуляра.

Изберете форма за кандидатстване