Участвахме в процедури на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по приемане на нормативни актове, приложими за производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници

Предоставихме правни консултации и осъществихме представителство в процедурите по приемане и одобряване от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на нормативни актове, приложими за производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, а именно: Общи условия за достъп, нови правила за търговия с електрическа енергия и новата наредба за регулиране на цените на електроенергията.

Практика: Енергетика и околна среда