Участвахме в процедурите по приемане на Национален план за действието на енергията от възобновяеми източници

В периода 2011 – 2012 г. екип от наши адвокати взе активно участие в процедурите по приемане на Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ) и неговата екологична оценка. Представихме мотивирани становища по предложените текстове на плана относно съответствието му с релевантните разпоредби на приложимото Общностно право и вътрешни нормативни актове, както и предложения за изменение на съответни текстове от НПДЕВИ. След окончателното одобряване на текста на плана от Министерския съвет на Република България през 2013 г. пред Върховния административен съд бе образувано съдебно производство по неговото оспорване. Съдебното производство приключи с определение за липса на правен интерес от обжалване на акта.

През 2013 г. бяхме ангажирани и с изготвяне на становища относно Доклад за напредъка на Република България в насърчаване и използване на енергията от възобновяеми източници и неговите последици във връзка с отпадане на част от преференциите за производители на „зелена“ енергия с нови инвестиционни предложения.

Практика: Енергетика и околна среда

Връзка с други практики: Околна среда, Административни процедури и регулация