Участвахме в процедура по одобряване на доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционен проект пред Министерството на околната среда и водите. Осъществяваме процесуално представителство вследствие на оспорване на положителното решение на министерството от три неправителствени организации

Консултирахме наш клиент във връзка с процедура по одобряване на доклад за оценка на съвместимостта със статута на засегнатите защитени зони от НЕМ Натура 2000. Проектът е снабден с решение за оценка на въздействието върху околната среда, но поради промяна в нормативната уредба не е оценен спрямо режимите, предвидени за засегнатите защитени зони от мрежата Натура 2000. Докладът е изготвен от специалисти в областта и след подробен преглед бе приет от Министерството на околната среда и водите през 2013 г., като бе постановено положително решение, с което реализацията на проекта бе съгласувана. Решението на министъра на околната среда и водите бе обжалвано от три неправителствени организации. Представляваме клиента ни в качеството му на заинтересовано лице в образуваното съдебно производство, като в края на 2013 г. бе постановено решение, с което решението на министъра на околната среда и водите бе потвърдено. Вследствие на постановено касационно решение делото бе върнато за ново разглеждане от долната инстанция.

Практика: Околна среда и природни ресурси

Връзка с други практики: Енергетика и възобновяеми енергийни източници, Съдебни спорове