Участваме в определяне на преференциалната цена за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници

По повод определяне на преференциална цена за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници за технология, въведена за пръв път в България, от 2009 г. ежегодно активно участваме в процедурите пред Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. През 2009 г. във връзка с въведените в експлоатация обекти на наш клиент регулаторът прие самостоятелна преференциална цена за изкупуване на енергията, произведена от специфичен вид ВЕИ при използване на специфичната технология. От 2009 г. активно участваме със становища относно правилното прилагане на нормативните разпоредби в процедурата пред Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по ежегодната актуализация на преференциалните цени за изкупуване на произведената от ВЕИ електрическа енергия.
Осъществяваме процесуалното представителство на нашите клиенти в открити производства по оспорване на решенията за определяне на цена, основно с оглед незачитане от страна на регулатора на представени становища.

Практика: Енергетика и околна среда