Успешно продължаване на разрешително за водовземане на ВЕЦ след спечелено дело пред ВАС

Клиентът е дружество, което се занимава с производство на електроенергия посредством изграждането на водноелектрически централи. През 2009 г. е издадено Разрешително за водовземане и ползване на воден обект за изграждане на малка водноелектрическа централа, чийто първоначален срок на действие е бил до 2015 г. През 2012 г. разрешението е изменено, а през 2015 г. срокът му на действие е продължен до 2018 г. През 2018 г., в законоустановения 3-месечен срок преди изтичане срока на разрешителното, клиентът подава молба за продължаването му до Директора на БД „Западнобеломорски район” с оглед на обективно забавяне на реализиране на строителството. На 13.08.2018 г. е получен отказ за продължаване действието на Разрешителното, с мотиви, че инвестиционното намерение попада в защитена зона и нарушава мерките предвидени в ПУРБ 2016 – 2021.
Оказахме съдействие на клиента в изготвянето на жалба против отказа, която беше депозирана в МОСВ. Получихме мълчалив отказ от МОСВ.
В законовия 1-месечен срок, обжалвахме решението на Директора на БД „Западнобеломорски район” пред Административен съд – Благоевград. АС – Благоевград отхвърли жалбата на клиента ни.
Обжалвахме решението на АС – Благоевград пред ВАС. Делото пред ВАС беше спечелено. Върховният административен съд отмени решението на АС – Благоевград и върна преписката за произнасяне от Директора на БД „Западнобеломорски район” с мотивите, че въпросните защитени зони, в които попада инвестиционното намерение на клиента, всъщност не са утвърдени със заповед на МОСВ, каквото е законовото изискване.
Въпреки спечеленото дело пред ВАС и отменения отказ на Директора на БД „Западнобеломорски район” за продължаване срока на действие на разрешителното, в края на 2019 г. клиентът получи писмо от Директора на БД „Западнобеломорски район”, в което бяха дадени указания относно допълнителни документи и информация, които клиентът трябва да предостави с оглед доказване на изпълнението на останалите условия по разрешителното, което беше предпоставка за продължаване на срока на действието му. Подпомогнахме клиента в изготвянето на мотиви и обосновка до Директора на БД „Западнобеломорски район”, в които детайлно описахме всички изпълнени условия, като посочихме че единствено строителството на централата не е било завършено в заложения срок - до 2018 г., поради неоснователния първоначален отказ на Директора на БД „Западнобеломорски район” да продължи срока на разрешителното още през 2018 г.
Изготвените от нас мотиви и обосновка бяха взети предвид от Директора на БД „Западнобеломорски район” и действитето на разрешителното за водовземане на клиента беше продължено, предоставяйки му възможността да финализира успешно инвестиционното си намерение за изграждане на ВЕЦ.