Прехвърляне на правото на глас в акционерно дружество

Наш клиент – чуждестранно юридическо лице, акционер в българско дружество, се обърна към адвокатското дружество с искане за становище по въпроса за възможността да прехвърли упражняването на правото му на глас в полза на трето лице. Клиентът поиска да бъдат изготвени и всички документи, уреждащи отношенията между страните. Адвокатите ни извършиха задълбочен анализ на въпроса, включително разрешенията на съдебната практика, и предоставиха на клиента аргументирано предложение за формата, в която да бъде извършено предоставянето на упражняването на правото на глас. В основата на предложението бе гарантирането на правата и интересите на клиента с оглед възможността от обявяването на предоставените правомощия за нищожни. В хода на работата ни бяха изготвени съответно специално пълномощно и договор, включващ ангажиментите на упълномощителя и упълномощеното лице и възможностите им за действие на общите събрания на акционерите на българската компания. Специфичното в случая бе необходимостта от съгласуване на действащите законодателни норми и правилата на устава на акционерното дружество със специфичните регулации на местното за клиента право и поетите от негова страна уговорки към останалите акционери в дружеството. Допълнителна особеност бе фактът, че клиентът ни желаеше да прехвърли упражняването на правото му на глас само върху част от притежаваните от него акции от капитала на българското дружество.

Практика: Корпоративно и търговско право