Съдействаме за изпълнение на условията по Решение за оценка на въздействието върху околната среда за съгласуване на голям инвестиционен проект в сферата на енергетиката

Консултираме изпълнение на условия, предвидени от Решение за оценяване на въздействието върху околната среда на министъра на околната среда и водите, с което е съгласуван голям инвестиционен проект в сферата на производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. Тъй като проектът е дългосрочен и разделен на три самостоятелни етапа, а решението по ОВОС предвижда ежегоден мониторинг на засегнатите територии и мониторинг върху въздействието на отделните фази, работата ни обхваща непрекъснато представителство на клиента пред Министерството на околната среда и водите, тесен контакт с експерти – еколози, постоянно наблюдение и анализиране на вътрешната и общностната регулаторна рамка. Успешно потвърдихме действието на Решението по ОВОС след изтичане на петте години от неговото приемане, като бе създадена трайна практика в Министерството на околната среда и водите по отношение на проекти, разделени на етапи на реализация и по отношение на термина „реализация на инвестиционно предложение“.

Практика: Околна среда и природни ресурси

Връзка с други практики: Енергетика и възобновяеми енергийни източници