Работа със съдебни институции и частни съдебни изпълнители по време на обявеното в България извънредно положение

СПИРАНЕ НА СРОКОВЕ
Съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредно положение спират да текат:

а/. процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по наказателни производства, по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и производства, свързани с мерки за принуда;
б/. давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания;
в/. сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, с изключение на производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
г/. сроковете, регламентирани в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, касаещи:
• подаването на декларации от лица, заемащи висши публични длъжности и проверката на подадените декларации и имущественото положение на тези лица;
• производствата по установяване на конфликт на интереси;
• извършваните проверки във връзка с установяване на незаконно придобито имущество;
• производствата във връзка с допускане на обезпечителни мерки в производство за отнемане на некзанно придобито имущество, действията след налагането на тези мерки и производството пред съда за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество,
с изключение на срока по чл. 38, ал. 1, т. 2, регламентиращ ежегодното подаване на декларация за измущество и интереси за предходната календарна година - до 15 май.
д/. сроковете за подаване от съдиите, прокурорите и следователите на декларации за имущество и интереси по чл. 175в, ал. 1 – 3 от Закона за съдебната власт, с изключение на срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2, регламентиращ ежегодно подаване на декларация за предходната календарна година - до 15 май.

МЕРКИ ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИ СЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА

1. Преустановяване разглеждането на някои дела
За периода 16 март – 13 април 2020г. се преустановява разглеждането на всички видове наказателни, граждански, търговски и административни дела, със следните изключения:

А/. Наказателни дела:
• По чл. 64, 65, 66 НПК - мерки за неотклонение на обвиняем; чл. 67 НПК – мерки за защита на пострадал; чл. 69 НПК – отстраняване на обвиняем от длъжност; чл. 70 НПК – настаняване за изследване в психиатрично заведение; чл. 222 и чл. 223 НПК - разпит на обвинеям/свидетел пред съдия; по чл. 270 - престъпления против реда на управление; чл. 355 НК - престъпления, свързани с нарушаване на мерки по наложена карантина; чл. 427 НПК - прилагане на принудителни медицински мерки;
• Свързани с някои процесуални действия по реда на: чл. 146 НПК – вземане на образци за сравнително изследване; чл. 158 НПК – освидетелстване; чл. 161 НПК - претърсване и изземване; чл. 164 НПК - обиск; чл. 165 НПК - задържане и изземване на кореспонденция;
• По чл. 72 НПК - мерки за обезпечаване на глобата, конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата; по чл. 73 НПК – мерки за обезпечаване на граждански иск;
• По раздел II от Закона за здравето; по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания на задържания или предаване на лица; по чл. 7 от Указа за борба с дребното хулиганство – жалби срещу наложени наказания по Указа; по искания по Закона за специалните разузнавателни средства и по чл. 159а НПК за предоставяне на данни от предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги.

Б/. Граждански и търговски дела:
• За упражняване на родителски права относно привременни мерки;
• По Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;
• Разрешения за теглене на суми от детски влогове;
• За допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск; делата за обезпечаване на доказателства;
• Искания по Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и чл. 19, ал. 6, във вр. с чл. 5 от ЗТРЮЛНЦ, във вр. с чл. 536 ГПК.

В/. Административни дела:
• По дела за обжалване на разпореждане за допускане или отказ за предварително изпълнение на административен акт и спиране на предварително изпълнение;
• По дела за разкриване на данъчна и осигурителна информация от съда и по дела за искане за спиране на изпълнение на ревизионен акт;
• По дела за обжалване законността на задържане от полицейските органи по Закон за министерството на вътрешните работи;
• За допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;
• За обезпечаване на доказателства.

2. Отсрочване на делата
Делата, попадащи извън обсега на изключенията, посочени в т. 1., ще бъдат отсрочени за дати след 13 април, но преди началото на съдебната ваканция, започваща на 15 юли.

3. Преустановяване връчването на призовки и съдебни книжа
Преустановява се връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата, посочени в б. А/., Б/. и В/. по-горе за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително.
Призовките и съобщенията за делата, посочени в б. А/., Б/. и В/., ще се извършват по телефон или по електронен път.
Софийски градски съд, например, е въвел изрично изискване изявления, съдържащи искане за допускане на обезпечение (на бъдещ иск, по предявен иск и за доказателства) и молби по чл. 536 ГПК (охранителни производства) да се образуват в дела, само ако са постъпили в съда на хартиен носител и са подписани от подателя.
СГС е въвел ред за предаването и получаването на постановени съдебни актове във връзка с искания за допускане на обезпечения, както и изготвените обезпечителни заповеди - считано от 17.03.2020 г. до 13.04.2020 г. вкл., се извършва в определен часови диапазон - от 10:30 ч. до 15:30 ч.

4. Промени в организацията на съдилищата с оглед обявеното на територията на Република България извънредно положение
Всеки съд издава заповеди, с които регламентира организацията си с оглед обявеното на територията на Република България извънредно положение, като осъществява работата си при определени от ръководството правила, съобразени с решението на Висшия съдебен съвет, прието на проведено на 15.03.2020г. извънредно заседание.
В съдилищата в страната са въведи промени в организацията на тяхната работа, като:
• забранява се да се образуват дела по входираните книжа, иницииращи съдебни производства, с изключение на производствата, посочени по-горе в б. А/., Б/ и В/., които се разглеждат;
• подаването на всякакъв вид документи се извършва само по пощата, като Софийски градски съд предвижда възможност и за подаването им по електронен път, с изключение на документи за обезпечение, които се подават само по поща;
• свидетелства за съдимост се издават само по електронен път;
• забранява се достъпът до сградите на съда на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образувани и насрочени за разглеждане дела, посочени по-горе.

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКОВЕ
Удължават се с един месец от отмяната на извънредното положение:
а/. сроковете, определени в закон, извън тези, посочени в Раздел „Спиране на срокове“, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти;
б/. действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение.

ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА

1. Спиране на обявени публични продани и въводи във владение
Спират се всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители. След отмяна на извънредното положение публичните продани и въводите във владение се насрочват наново, като няма да се дължат нови такси и разноски.

2. Обекти, върху които не се налгат запори
Не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване.

3. Движими вещи и недвижими имоти, върху които не се извършват описи
Не се извършват описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.

NB! Разпоредбата, регламентираща посоченото в т.1, 2 и 3, влиза в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“, и се прилага до отмяна на извънредното положение.