Първо официално становище на КЕВР по прилагане на чл. 31, ал. 5 ЗЕВИ

Комисията за енергийно и водно регулиране за първи път изрази официално становище относно тълкуване на „средногодишна продължителност на работа“ на енергийните обекти от ВЕИ като елемент за образуване на преференциалната цена, по която се изкупува произвежданата „зелена“ енергия. Становището е по повод искане на Националната енергийна компания за тълкуване на термина, за който няма легална дефиниция. Съгласно становището на Комисията „средногодишната продължителност на работа на енергийните обекти, предвидена в решенията за определяне на преференциални цени електрическа енергия, се извършва въз основа на данни за пълни ефективни часове на работа на обектите (часове на работа при номинална мощност).
За повече информация моля посетете официалния сайт на КЕВР http://www.dker.bg/newsbg.php?n=2659