Процесуално представителство на клиент в арбитражно производство във връзка с неизпълнение на задължения по договор за изграждане и пускане в експлоатация на ВЕЦ

Екипът на „Кинкин и партньори“ представлява клиент, водеща инвестиционна компания в областта на енергетиката, в арбитражно производство, инициирано срещу него от изпълнител на инженерингови услуги във връзка с претенции за вземания за инженеринг и пускане в експлоатация на МВЕЦ. В ответ на предявения иск адвокатите на Дружеството предявиха насрещни искове за вреди в размер надхвърлящ размера на исковата претенция - за некачествено, забавено изпълнение, както и за пълно неизпълнение на задължения на съконтрахента, като размерът бешее допълнително увеличен вследствие на събраните по делото доказателства – експертизи за размера на претърпените вреди. Посредством предявения насрещен иск и неговата правна формулировка бе избегнато ограничението на отговорността на изпълнителя по договора за изработка и се претендираха реално претърпени загуби, породени от некачественото, забавено изпълнение и/или пълно неизпълнение.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство