Процесуално представителство и защита на клиент по дело за нарушени промишлени дизайни

На екипа ни е възложена процесуалната защитата на клиент – българско дружество, чийто собственик на капитала е немска компания, по заведен срещу него иск за нарушение на три промишлени дизайна. Искът е предявен от един от водещите производители на опаковъчни машини в световен мащаб. Съдът назначава две отделни експертизи, които изследват дизайните. И двете експертизи посочват, че регистрираните промишлени дизайни не са използвани в машините на клиента ни, с което потвърждават посоченото от адвокатите ни и искът е отхвърлен. Случаят продължава пред въззивния съд, където искането на ищеца за допълнителна експертиза е отхвърлено след уважаване на направеното от екипа ни възражение, че такава не е необходима, след като експертизите пред първата инстанция са завършили с идентично заключение.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство

Връзка с други практики: Интелектуална и индустриална собственост