Преференциалната цена и дългосрочните договори за изкупуване на енергията от ВЕИ няма да се прилагат за енергийни обекти въведени в експлоатация след 06.03.2015 г.

Насърчителните мерки за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, свързани с определяне на преференциална цена за изкупуване на произведената енергия и гарантирано изкупуване на енергията от оператора на съответната мрежа за период, фиксиран от Закона за енергията от възобновяеми източници отпадат за всички енергийни обекти, въведени в експлоатация след 06.03.2015 г. с изключение на обекти с мощност до 30 kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии и обекти с инсталирана електрическа мощност до 1,5 MW, за производство на енергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, от чието общо тегло животинският тор е не по-малко от 50 на сто, и с инсталирана електрическа мощност до 500 kW за производство на енергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса от растителни отпадъци от собствено земеделско производство, които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или производствени зони.

Промяната е в следствие на изменение в Закона за енергетиката, публикувано в ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.