Преодоляване на затруднения по връчване на съдебни книжа във връзка с влизане в сила на съдебно решение и преодоляване на спиране на въвод във владение в изпълнителен процес посредством обезпечение на бъдещ иск

Екипът ни представлява компания, която притежава и управлява голем търговски и бизнес център, във връзка с дело за освобождаване и предаване на отдадени под наем помещения. Наемател на всички офисни помещения в търговския и бизнес център в нарушение на сключения договор за наем е пренаел помещенията на трети лица. Договорът за наем е бил прекратен едностранно поради неизпълнение – незаплащане на дължимия наем и е отправена покана за освобождаване на помещенията и предаване на държането им. Наемателят отказва, вследствие на което адвокатите ни завеждат иск пред компетентния съд за освобождаване и предаване на отдадени под наем помещения. Искът е уважен на първа и въззивна инстанция и съдебното решение влиза в сила.Поради трудности относно връчването на разпорежданията на съда по делото адвокатите ни изискват от съда да приложи специална разпоредба в Гражданско-процесуалния кодекс, съгласно която съобщенията се считат връчени в случай,че адресатът не може да се намери в рамките на 1 месец на адрес, на който веднъж е било връчвано съобщение.
Възоснова на влязлото в сила съдебно решение е издаден изпълнителен лист в полза на клиента ни, а Адвокатското дружество поема представителството му и в изпълнителното производство. Длъжникът инициира действия за спиране на въвода във владение и обезпечава свой бъдещ иск за неустойка от разваления договор за наем, посредством обезпечителна мярка спиране на изпълнението. Адвокатите ни успешно обжалват обезпечителната мярка и въззивният съд я отменя. При обжалването е развит довод, че неустойката би се дължала при неправомерно прекратяване на договора от наемодателя и лишаване от възможността да се ползва помещението от наемателя, което от своя страна би довело до отхвърляне на иска за връщане на държането, тъй като самия договор не би бил прекратен. За окончателното разрешаване на спора екипът ни участва в изпълнителните действия на частния съдебен изпълнител относно въвода във владение върху целия търговски център.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство

Връзка с други практики: Недвижими имоти. Устройствено регулиране и строителство