Представлявахме наш клиент при обжалване на ревизионен акт относно непризнат данъчен кредит поради твърдяна от данъчните органи липса на реалност на доставките

Представлявахме наш клиент при съдебно обжалване на ревизионен акт по Закона за данък върху добавената стойност, с който данъчните органи бяха отказали възстановяване на ДДС на дружеството. Предмет на спора с данъчната администрация е реалността на доставки на услуги, респективно, наличието на данъчно събитие съгласно чл. 25 от ЗДДС. Анализирахме и възможността за подаване на жалба пред Европейския съд по правата на човека, Страсбург.

Практика: Данъчно право

Връзка с други практики: Съдебни спорове