Представлявахме наш клиент при обжалване на ревизионен акт относно непризнат данъчен кредит при бартер

„Кинкин и партньори” представлява свой клиент пред Върховния административен съд при обжалване на ревизионен акт относно отказан данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност поради непризнаване на доставки от данъчните органи. Консултирахме клиента относно данъчното третиране от гледна точка на ДДС на доставката на право на строеж срещу строителна услуга и основата за облагане с ДДС за доставка на строителна услуга. Предоставихме подробни консултации относно режима на бартерните сделки от гледна точка на данъчното законодателство и актуалната практика на Съда на ЕС. Извършен бе анализ на практиката на Съда на ЕС по тези въпроси и нейното прилагане от българските съдилища.

Практика: Данъчно право

Връзка с други практики: Съдебни спорове