Представляваме наш клиент в процедура по прилагане на СИДДО по отношение на доход от разпореждане с ценни книжа извън регулирания пазар на стойност 15 000 000 евро

В рамките на възложени ни правни консултации и представителство във връзка с прехвърляне на собствеността върху ценни книжа (акции, представляващи 17,6 % от капитала на българско акционерно дружество – водещ производител на торове и химически продукти), екипът ни консултира своя клиент – чуждестранно дружество – относно данъчното третиране на доходите му от продажба на акциите му в българското публично дружество извън регулиран пазар, както и относно данъчното третиране на доходи на български местни лица от дивиденти, разпределено от чуждестранното дружество. В тази връзка анализирахме приложимите разпоредби на ЗКПО и ЗДДФЛ и на СИДДО между България и Ливан. Подготвихме и подадохме искането за прилагане на СИДДО и в момента представляваме клиента в процедурата за удостоверяване на основанията за прилагане на Спогодбата пред българскaта данъчна администрация.

Практика: Данъчно право

Връзка с други практики: Банки и финанси, Административни процедури и регулация