Представляваме клиент в спор с неправителствени организации относно валидността на издадени разрешителни по Закона за водите

Издадени разрешителни по Закона за водите с титуляр наш дългогодишен клиент бяха атакувани от неправителствени организации, свързани със защита на околната среда. Основният мотив за атакуване на разрешителните бе нарушена процедура, в която директорът на Басейновата дирекция не е извършил необходимите проверки. Валидността на актовете бе атакувана след изтичане на срока за участие в общественото обсъждане и без представяне на каквито и да било възражения в предходни етапи на процедурата. В съдебната фаза на процедурата успешно защитихме липсата на правен интерес на неправителствената организация да оспорва административните актове поради пропуснати възможности за предходно участие в процедурата.

Практика: Околна среда и природни ресурси