Представителство при обжалване на ревизионен акт и връщане на недължимо платени данъци и такси

Адвокатите на „Кинкин и Партньори” представляват клиент пред административен съд в обжалването на ревизионен акт за заплащане на данъци в размер на 150 000 евро заради разлика в начина на изчисляването на данъчната оценка на сградите, притежавани от него и таксата битови отпадъци. Съдът уважава жалбата ни и постановява решение в полза на клиента ни. НАП обжалва съдебния акт, но Върховният административен съд потвърждава решението на първата инстанция и постановява връщане на вече внесената сума – главница и лихви. Макар главницата и лихвите, внесени от доверителя на адвокатското дружество да е върната, НАП отказва да заплати натрупаната лихва за периода от плащането до връщането й поради недължимото й събиране от административния орган. Мълчаливият отказ е обжалван от адвокатите ни в законоустановения срок.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство

Връзка с други практики: Данъчно право