Представителство на неправителствена организация на производителите на електроенергия от възобновяеми източници и нейните членове при обжалването на решение на ДКЕВР за определяне на цени за достъп до електроразпределителната мрежа

Екипът ни осигурява правна помощ и процесуално представителство на неправителствена организация на производителите на електроенергия от възобновяеми източници и нейните членове при съдебното обжалване на решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, с което са установени и определени цени за достъп до електроразпределителната мрежа. Подобни такси не съществуват до приемането на обжалваното решение и с неговото постановяване са нарушени редица разпоредби на европейското и международното право в сферата на производство на електроенергия от възобновяеми източници, нарушени са и процесуалните правила за приемане на подобни решения от енергийния регулатор. В допълнение имплементирането на цени за достъп и начинът на ценоопределянето им води до значителни загуби за енергопроизводителите и несигурност при реализацията на инвестиционни проекти от подобен род в България.
Върховният административен съд уважава жалбата ни на две инстанции и отменя решението на ДКЕВР като незаконосъобразно.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство

Връзка с други практики: Енергетика и възобновяеми енергийни източници