Представителство на клиент, производител на енергия от възобновяеми източници, във връзка с уреждане на спор с електроразпределително предприятие относно заплащането на цената на съоръжения за присъединяване към електрическата мрежа

Адвокатското дружество представлява клиент, инвестиционна компания в областта на енергията от възобновяеми източници, в съдебно производство образувано във връзка с иск срещу електроразпределително предприятие за покупно-продажната цена на съоръжения за присъединяване към електрическата мрежа, построени от клиента ни и впоследствие продадени на разпределителното предприятие съгласно разпоредбите в областта на енергетиката. Ответникът отказа да заплати покупната цена с мотива, че прави прихващане с такси, които се дължат за достъпа до електроразпределителната мрежа въз основа на решение на ДКЕВР, отменено от Върховния административен съд. Адвокатите на дружеството осигуриха обезпечение на иска чрез запор на сметките на електроразпределителното предприятие. За допускане на обезпечението беше направено тълкуване на решения на ДКЕВР за ретроактивното действие на отменителното решение на Върховния административен съд за таксата за достъп до електроразпределителната мрежа и за компенсаторните мерки във връзка с промените на такса достъп до електропреносната мрежа.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство

Връзка с други практики: Енергетика и възобновяеми енергийни източници