Представителство на клиент при обжалването на решение на ДКЕВР за одобряване на Общи условия за достъп на производителите на електроенергия от възобновяеми източници до електроразпределителната мрежа

Дружеството ни обжалва от името на наш клиент, водеща инвестиционна компания в областта на енергетиката, решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за одобряване на Общи условия за достъп на производителите на електроенергия от възобновяеми източници до електроразпределителната мрежа на електроразпределително предприятие от България. Върховният административен съд прекрати производството с мотива, че решението на ДКЕВР няма характер на административен акт и не съществува интерес от обжалването му, тъй като клиентът ни не е бил страна в административното производство. Адвокатите ни успешно обориха наложената незаконосъобразна практика на ВАС относно наличието на правен интерес, като обосноваха правния интерес на клиента в съответствие с Конституцията и тълкувателно решение на Конституционния съд. Делото беше върнато за разглеждане по същество.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство

Връзка с други практики: Околна среда и природни ресурси, Енергетика и възобновяеми енергийни източници