Представителство на клиент във връзка с договор за заем с неясно определено възнаграждение за размер и изискуемост

Екипът ни защитава клиент - ответник в производство пред Софийския градски съд, инициирано по иск , произтичащ от договор за заем, където възнаградителната лихва се определя като процент от печалбата след завършването на проект за строителство на хотели. Проектът се осъществява от търговско дружество, явяващо се трето лице спрямо съдебното производство и договора за заем. Най-съществен въпрос в производството остава тълкуването на договора за заем и най-вече какво се има предвид под „печалба“ на компанията. Страните по делото имат съществени различия по три основни проблема – дали процентът от печалбите следва да се изчисли от нетната печалба на дружеството, т.е. след приспадане на всички данъци и отстоящи задължения на дружеството, или от брутната печалба. Вторият основен спорен момент е кой период от проекта трябва да бъде взет предвид при изчисляването на печалбата – дали тя трябва да се изчислява поотделно за всяка година или за целия период на проекта. Третата и най-съществена спорна точка, е дали всички апартаменти трябва да бъдат продадени, за да се счита проектът завършен и да може да се начисли печалба, или следва възнаградителната лихва да се начислява върху печалбата от всеки продаден апартамент поотделно.
Поради неясното формулиране на клаузите в договора въпросите са предмет на оспорване и тълкуването им изисква подробно изследване на намеренията на страните при сключването на договора, обичайните търговски практики и разпоредбите на българското право. Комплексният характер на случая се подчертава и от процесуалните действия на съда, който допуска множество писмени становища по делото, което е нетипично с оглед принципите на процесуалната икономия и единичната размяна на книжа в българското гражданско процесуално право. Адвокатите ни предявяват искане за прихващане с получени от ищеца суми по договори за заем и преодоляват законовата забрана за допускане на свидетелски показания за доказване на договори на стойност над 5 000 лева, като искат съдът да задължи страната да даде обяснение относно получаването на заетите суми. Искането е уважено и обясненията са приети като доказателство по делото.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство