Представителство на клиент във връзка с обжалвани разрешителни за водовземане

Представлявахме наш клиент, водещ производител на електроенергия от възобновяеми източници, при защитата на издадени му разрешения за водовземане от Басейновата дирекция за управление на водите – гр. Плевен, обжалвани от неправителствена организация, действаща в сектор защита на околната среда. Първоначално производството се разви по административен ред пред министъра на околната среда и водите, където екипът ни представи становище за липса на правен интерес от обжалването. Становището беше уваженото и жалбите бяха отхвърлени като недопустими.
Решението на министъра беше обжалвано пред Върховния административен съд, като с окончателно решение жалбите бяха отхвърлени и беше потвърдено решението на министъра на околната среда и водите и административните актове влязоха в сила.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство

Връзка с други практики: Околна среда и природни ресурси