Представителство на клиент във връзка със съвместимостта на инвестиционен проект със защитени територии по „Натура 2000“

Представляваме наш клиент - водеща инвестиционна компания в областта на енергетиката, по проект за изграждане на 9 руслови МВЕЦ по поречието на река Искър в качеството му на трето заинтересовано лице в производство за обжалване на решение за съвместимост на проект за изграждането руслови МВЕЦ по река Искър със защитени територии по Натура 2000. Съдебната процедура е инициирана през 2013 година пред тричленен състав на Върховния административен съд от името на природозащитни организации срещу министъра на околната среда и водите. Клиентът ни е привлечен като трето заинтересовано лице по случая, тъй като обжалваното решение определя проекта му за изграждане на руслови МВЕЦ като съобразен със статуса на засегнатите територии от мрежата на Натура 2000.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство

Връзка с други практики: Околна среда и природни ресурси, Енергетика и възобновяеми енергийни източници